Reglement

Enkele gedragscodes die het leven in en rond de club aangenamer maken …


 • 1. Elke natuurlijke persoon, van beide geslachten en vanaf drie jaar, kan lid worden van de vereniging. Men is lid van het ogenblik dat de lidmaatschapsfiche is ingevuld en het lidgeld aan de vereniging is betaald.
 • 2. Het lidmaatschap moet binnen de maand na de eerste deelname aan de lessen betaald zijn. Indien dit niet gebeurt, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende lid uit te sluiten. Vanaf de betaling is het lid verzekerd en enkel dan kan op de verzekering aanspraak gemaakt worden. LIDGELD NIET BETAALD = NIET VERZEKERD !! Het lidgeld wordt normaal niet terugbetaald. Het lid neemt ontslag door het niet voldoen aan de financiële verplichtingen.
 • 3. Sieraden, juwelen en waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten. De club kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies ervan. Ze vormen trouwens soms een gevaar om zichzelf of anderen te kwetsen.
 • 4. Kledij: er wordt geturnd in sportkledij, nl. in de kledij die door de club voorzien is, en via de club kan aangekocht worden of via de club aangewezen wordt. Kledij en alle andere materialen dienen met het nodige respect behandeld te worden.
 • 5. Turnpantoffels worden ter plaatse aangetrokken om te vermijden dat deze de vloer of toestellen beschadigen. m.a.w. met turnschoeisel ga je NIET naar buiten.
 • 6. Naast verzorgde kledij dient de gymnast zich ook te voorzien van een verzorgd taalgebruik.
  Verder vragen wij het nodige respect
  t.o.v. de train(st)ers en clubleiding.
  t.o.v. de medegymnasten.
  t.o.v. turn- en ander materiaal, evenals t.o.v. de gebouwen.
 • 7. Na herhaalde of zeer ernstige inbreuken kan er steeds een schorsing worden uitgesproken door de technische leiding, in samenspraak met het clubbestuur. Eventueel kan een definitieve uitsluiting uitgesproken worden. Er is geen beroep van het betrokken lid mogelijk.

  Tijdens de lessen:
  worden geen (drank- of eet-)pauzes voorzien tussendoor, tenzij bij extreem tropische temperaturen. Drank en voedsel zijn niet toegelaten op de sportvloer.
  worden in principe geen personen toegelaten op de tribunes, in de kleedruimtes of in de gangen (ouders, supporters, vrienden, lieven, …).

 • 8. Voor het vervoer ( te voet, per fiets, per auto, …) van en naar de zaal worden de leden dringend verzocht de kortste en veiligste weg te nemen, vermits enkel dit traject gedekt wordt door de verzekering. We vertoeven NIET NODELOOS LANG in en rond de sporthal / turnzaal, dit zowel voor als na de turnlessen.
  Het afhalen van de gymnasten dient onmiddellijk na het einde van de trainingssessie te gebeuren.
  De gymnasten krijgen toegang tot de kleedruimtes, 10 minuten voor aanvang van de les, maar NIET VROEGER!
 • 9. Ongevallen welke plaatsvonden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uren gemeld te worden aan het secretariaat. Dit in verband met de verzekering.
 • 10. Indien er problemen, klachten of vragen zijn, kan u zich in eerste instantie en in alle rust wenden tot de train(st)er, of eventueel tot iemand van het bestuur.