Ongeval

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL:

We hopen dat het overbodig is, maar toch …

 1. Indien mogelijk gaat u eerst om een “ongevallenaangifteformulier” op het Gymno-secretariaat :

  Cindy Apers

  Lorkenlaan 6

  9130 Kieldrecht

  0473/856185

  Indien medische verzorging in die mate dringend is, dat het formulier niet eerst afgehaald kan worden, dan komt u naar het secretariaat zodra dit mogelijk is, maar zeker binnen de 24 uur.

 2. Het ongevalaangifteformulier bestaat uit 4 bladzijden.

  * Blz. 1 wordt door het gymno-secretariaat ingevuld, samen met het slachtoffer of met haar/zijn ouders. Het handelt over de omstandigheden van het ongeval en de wijze van betaling van eventuele medische kosten. U brengt dus best uw bankrekeningnummer mee. Ook een klevertje van uw ziekenfonds heeft u nodig.

  Het spreekt vanzelf dat enkel die kosten zullen vergoed worden die betrekking hebben met dit specifieke ongeval. De terugbetaling is steeds gebaseerd op de wettelijke tarieven. Per schadegeval is er een franchise van € 25; d.w.z. deze

  € 25 blijven ten laste van het slachtoffer of haar/zijn ouders.

  * Blz. 2 is het medisch attest, in te vullen door de behandelende geneesheer, of eventueel door de huisarts.

  U bezorgt dit formulier, zodra ingevuld, zo snel mogelijk aan het Gymno-secretariaat.

  * Blz. 3 is een administratief gedeelte en wordt door Gymfed – de federatie waarbij onze club is aangesloten – gebruikt voor statistische doeleinden. Het wordt ingevuld, samen met het Gymnoclub-secretariaat.

  * Blz. 4 is een inlichtingenblad voor de gymnast en/of ouders

  Het secretariaat verstuurt nu het aangifteformulier naar de Gymnastiekfederatie, waarna de verzekeringsmaatschappij (Ethias) of het Gymno-secretariaat u na enkele dagen een bevestiging van de aangifte van het ongeval zal toesturen, samen met een dossiernummer!

  U kunt de verzekeringspolis ook nalezen via het internet op www.gymfed.be , links klikken op “voor de gymnast”, en dan klikken op “polis persoonlijke ongevallen en aansprakelijkheid”.

  U kunt er ook een “attest van genezing” downloaden, dat ingevuld moet worden na volledige genezing, of wanneer genezing haar eindtoestand heeft bereikt.

  Ook “ongevallenaangifteformulieren” kunt u eventueel daar downloaden.

 3. Via ETHIAS of via het Gymno-secretariaat of via het internet (zie hierboven) ontvangt u een “attest van genezing of van consolidatie” (= toestand waarbij een letsel haar maximale genezing bereikt heeft).

  Dit formulier laat u slechts invullen door de behandelende arts indien het slachtoffer als hersteld mag beschouwd worden.

 4. U verzamelt

  · alle doktersbriefjes,

  · betaalbewijzen aan ziekenhuizen,

  · eventuele kinesitherapierekeningen,

  · bewijsbriefjes van de apotheker waarop de naam van de gekwetste staat vermeld , samen met het bedrag van opleg voor medicatie e.d.

  · eventueel bewijsje van huur krukken

  · alle andere rekeningen die betrekking hebben op het ongeval.

  · Alle rekeningen waarvoor het ziekenfonds tegemoetkomt laat u uitwisselen op uw ziekenfonds. Informeer uw ziekenfonds dat het om een “sportongeval”gaat.
  Het kwijtschrift dat u van uw ziekenfonds krijgt, bewaart u zorgvuldig.

 5. Bij volledige genezing brengt u het “attest van genezing”, ingevuld door de arts, binnen op het gymno-secretariaat, samen met de kwijtschriften afgeleverd door het ziekenfonds, en alle andere betaalbewijzen waarvoor het ziekenfonds geen tussenkomst (meer) verleende.

  Het gymno-secretariaat stuurt alles op – via Gymfed – naar de verzekeringsmaatschappij, die zorgt voor betaling op uw bankrekening.

  Bij langdurige revalidatie en zware onkosten, kan een tussentijdse vergoeding aangevraagd worden.

  Indien u nog vragen heeft, contacteer het secretariaat.

  Wij wensen u een spoedig herstel !!!

 6. BLAD ONGEVALSAANGIFTE: Blz. 1-2-3-4; . Ook te downloaden via www.gymfed.be

 • Download het ongevallenformulier, vul het in – vergeet hierbij je handtekening niet – en laat de arts vervolledigen.
 • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris).
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Je kan de status van je dossier volgen in ‘Mijn ongevallenstatus‘ (hiervoor moet je inloggen).
 • Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt – vergeet je Genezingsattest niet door te zenden !

GELIEVE DE AANGIFTE VAN EEN SPORTONGEVAL STEEDS TE LATEN VERLOPEN VIA HET SECRETARIAAT.

DUS: NIET ZELF OPSTUREN NAAR GYMFED !!!!

ATTEST VAN GENEZING OF CONSOLIDATIE:

of wordt opgestuurd door GymFed

of krijgt u via het secretariaat

of kan u downloaden via homepage downloads site Gymno of bij www.gymfed.be